เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 • • ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 • • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ฝ่ายรับคืนสินค้า เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของทุกสาขาก่อนทุกครั้ง
 • • สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
 • • บริษัทฯจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
 • • ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

 • หมายเหตุ: ทางโกลบอลเฮ้าส์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้
 • • กลุ่มสินค้าภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่น CD, DVD, Blu-ray เป็นต้น
 • • กลุ่มสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ และอิเล็คทรอนิค เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
 • • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต
 • • กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
 • • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
 • • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
 • ** การเปลี่ยน-คืนสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 30 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วันทำการ หากไม่มีสินค้าจะมีการแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

 • เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสาร หลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 • • สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 • • สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร หรือ E-mail และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)
 • • สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ ใบรับประกัน คู่มือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 • • สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 • • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 • • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ไม่สามารถขอคืนได้

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

 • เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทางโกลบอลเฮ้าส์โดยอีเมลมาที่ [email protected] หรือโทร. 1160 Globalhouse Call Center เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก globalhouse.co.th ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่โกลบอลเฮ้าส์เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขได้ ดังนี้
 • • ลูกค้าเข้ามาติดต่อเปลี่ยน-คืนสินค้าด้วยตัวเองทุกสาขาของโกลบอลเฮ้าส์ (เป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า) ได้ที่แผนกรับคืนสินค้า เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้ :
 • • จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่โกลบอลเฮ้าส์ ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • • จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • • จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต