សមាជិក Global Club Member

កម្មវិធីចុះឈ្មោះជាសមាជិក Global Club

- បង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងប្រាប់ឈ្មោះនាមត្រកូលអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅកន្លែងផ្តល់សេវាកម្ម។
- ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Global Club អាចទទួលបានពិន្ទុភ្លាមៗ។
- ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការជាសមាជិកGlobal Clubសម្រាប់អតិថិជនដែលបំពេញទិន្នន័យបានត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ។

ការប្ដូរពិន្ទុសន្សំ

១. ធ្វើការប្តូរពិន្ទុសន្សំនៅកន្លែងផ្តល់សេវាកម្ម
២. សមាជិកGlobal Club ត្រូវប្តូរពិន្ទុដោយខ្លួនឯង ដោយគ្រាន់តែប្រាប់លេខទូរស័ព្ទនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលត្រូវនឹងព័ត៌មានដែលចុះឈ្មោះសមាជិក។
៣. អតិថិជនដែលទទួលបានពិន្ទុ ១០០ ពិន្ទុអាចទទួលបានប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ ២ $ ដើម្បីប្រើក្នុងការទិញទំនិញក្នុងកំឡុងពេលមួយថ្ងៃ។
៤. បន្ទាប់ពីការប្ដូរពិន្ទុ មិនអាចដំណើរការបន្តទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ

អត្ថប្រយោជន៍ Global Club

១.ទទួលបានពិន្ទុដើម្បីទទួលបានគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ ឬទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងរយៈពេលប្រូម៉ូសិនណាមួយ។
២. អាចប្ដូរទិញទំនិញក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់សមាជិកGlobal Club ។
៣. ពិន្ទុសន្សំមានសុពលភាព ២ ឆ្នាំដោយផ្អែកលើកាលបរិច្ឆេទដែលទិញ ឧទាហរណ៍ ៖ ប្រសិនបើអតិថិជនទិញទំនិញនៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់គឺថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ។

លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានពិន្ទុ

១.​ ប្រាប់លេខទូរស័ព្ទឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមុនពេលធ្វើការទូទាត់លុយ។
២. ទិញទំនិញនៅហាងគ្លូប៊លហៅស៍ កម្ពុជារាល់ ១០ ដុល្លារនឹងទទួលបាន ១ ពិន្ទុ លើកលែងតែទំនិញលក់លាងស្តុកឬទំនិញដែលមិនបញ្ចូលក្នុងការទទួលពិន្ទុ។
៣.ការផ្ញើប្រាក់នឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានពិន្ទុបន្ទាប់ពីទូទាត់លុយគ្រប់ចំនួន។
៤. ការទូទាត់អាចត្រូវបានគណនាជាពិន្ទុបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយការបញ្ចុះតម្
លៃ។ ៥. ក្នុងករណីប្តូរទំនិញវិញនឹងមានការកាត់បន្ថយពិន្ទុចេញ។
៦. ពិន្ទុនឹងមិនអាចផ្ទេរទៅអ្នកផ្សេងទៀតបានទេ។
៧. ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិផ្ដល់ពិន្ទុអោយសម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រាប់លេខទូរស័ព្ទ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅពេលធ្វើការទូទាត់ប៉ុណ្ណោះ។