ទស្សនៈវិស័យនិងបេសកកម្ម

ទស្សនៈវិស័យ

ជាមធ្យោបាយផ្គត់ផ្គង់ទំនិញគ្រឿងសំណង់និងសម្ភារះតុបតែងគេហដ្ឋានដែលល្អបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ាន (A Better Choice for A Better Home)

បេសកកម្ម

  ក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំបង្កើតគុណភាពរបស់ទំនិញនិងសេវាកម្មអោយសាកសមទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនទៅតាមតំបន់នីមួយៗ ព្រមជាមួយការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមនិងចំណាយក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មអោយស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលសមរម្យ ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនអាចផ្ដល់ទំនិញ និង សេវាកម្មដែលសមរម្យដល់អតិថិជនបានយ៉ាងល្អបំផុត ដើម្បីអោយសម្រេចបាននូវទស្សនៈវិស័យក្នុងការក្លាយជាមធ្យោបាយលក់និង ចែកចាយទំនិញគ្រឿងសំណង់ ព្រមទាំងសម្ភារះតុបតែងគេហដ្ឋានដែលល្អបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ក្រៅពីការគ្រប់គ្រងការងារបែបអភិបាលកិច្ចល្អ និងផ្តោតសំខាន់លើដំណើរការការងារដែលល្អបំផុតហើយ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍន៍មធ្យោបាយចែកចាយទំនិញ ការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ការធ្វើការជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ដើម្បីទ្រទ្រង់ការរីកលូតលាស់ និងបង្កើតតម្លៃបន្ថែម ដែលសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ និងសង្គមផងដែរ។