គោលបំណងនិងទិសដៅក្នុងការដំណើរការងារ

គោលបំណងនិងទិសដៅក្នុងការដំណើរការងារ

ក្រុមហ៊ុន ស៉ាយ៉ាម គ្លូប៊លហៅស៍ ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះដោយមានគោលបំណងប្រកបធុរកិច្ចដែលផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍សំណង់ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាន ឧបករណ៍តុបតែងសួន គេហដ្ឋាន និង ឧបករណ៍ជាងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងឃ្លាំងស្ដុកដ៏ធំតែមួយគត់ ដោយប្រើឈ្មោះជាផ្លូវការថា “គ្លូប៊លហៅស៍” (Global House)

ក្រៅពីនេះដើម្បីអោយសំរេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមានឆន្ទៈ និងក្លាយជាបណ្តាញចែកចាយផលិតផលតុបតែងគេហដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងអាស៊ាន រួមទាំងអភិវឌ្ឍបណ្តាញការចែកចាយផលិតផលក្នុងមធ្យោបាយថ្មី ដើម្បីទ្រទ្រង់បែបបទរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលា។ ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តការសិក្សាអំពីឱកាសនៃការពង្រីកបណ្តាញចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរ ដោយសារក្រុមហ៊ុនយល់ថា ការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់នោះ ជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះ ត្រូវបានមកពីកំណើនអាជីវកម្មនិងការពង្រីកសាខា។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តោតសំខាន់ទៅលើការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនិង ការត្រួតពិនិត្យផលិតផល និង ការបម្រើសេវាកម្មជូនដល់ក្រុមអតិថិជន ទាំងប្រភេទទំនិញនិងវត្ថុធាតុដើមរបស់ផលិតផល ប្រភពផលិតផល ប្រភេទទំនិញ ការកំណត់តម្លៃដ៏សមរម្យ មានភាពយុត្តិធម៌ ការស្តុកទំនិញដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងចំណាយតិច រួមទាំងការបង្ហាញផលិតផលដែលនៅតាមសាខានីមួយៗ ដោយគិតគូរតាមតម្រូរការទីផ្សារ និងការនិយមរបស់អតិថិជនតាមសាខានីមួយៗ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនមានគោលបំណងពង្រីកសាខា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។