ទស្សនៈវិស័យនិងបេសកកម្ម

ទស្សនៈវិស័យ

ជាមធ្យោបាយលក់ចែកចាយទំនិញសំណង់និងសម្ភារះតុបតែងគេហដ្ឋានដែលល្អបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ាន (A Better Choice for A Better Home)

បេសកកម្ម

             ក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំបង្កើតគុណភាពរបស់ទំនិញនិងសេវាកម្មអោយសមទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមតំបន់នីមួយៗ ព្រមជាមួយការគ្រប់គ្រងតម្លៃទុននិងថ្លៃចំណាយក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មអោយស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលសមរម្យ ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនអាចផ្ដល់ភាពសក្ដិសមរបស់ទំនិញនិងសេវាកម្មដល់អតិថិជនបានយ៉ាងល្អបំផុត ដើម្បីអោយសម្រេចបាននូវទស្សនៈវិស័យក្នុងការជាមធ្យោបាយលក់ចែកចាយទំនិញសំណង់និងសម្ភារះតុបតែងគេហដ្ឋានដែលល្អបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ក្រៅពីការគ្រប់គ្រងការងារបែបអភិបាលកិច្ចល្អនិងផ្តោតសំខាន់ដំណើរការការងារដែលល្អបំផុតហើយ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តោតសំខាន់អភិវឌ្ឍន៍មធ្យោបាយលក់ចែកចាយទំនិញ ការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ការធ្វើការជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក ដើម្បីគាំទ្រការរីកលូតលាស់និងបង្កើតតម្លៃបន្ថែម ដែលសមរម្យសម្រាប់អ្នកចូលរួមចំណែកនិងសង្គមផងដែរ។