ពាក្យស្នើសុំធ្វើការងារ (JOBS FORM)
រូបថតបេក្ខជន

ជ្រើសរើសFile រូបភាព


សូមមេត្តាUpload File ជា .gif .jpg .png តែប៉ុណ្ណោះ រូបភាពដែលប្រើសំរាប់Uploadត្រូវមានខ្នាតមិនលើសពី 2MB

ជ្រើសរើសតំណែង

តំណែងទី 1 *
តំណែងទី 2 *
តំណែងផ្សេងៗ
ប្រាក់ខែដែលត្រូវការ : *
ដុល្លារ/ខែ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

Title *
ភេទ
ប្រុស
ស្រី
ឈ្មោះហៅក្រៅ
ឈ្មោះ-នាមត្រកូល *
   ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស *
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
អាយុ
អ៊ីម៉ែល *
សញ្ជាតិ
សាសនា
ស្ថានភាព *
នៅលីវ
រៀបការ
មេម៉ាយ/ពោះម៉ាយ
លែងលះ
ឈ្មោះ-នាមត្រកូល ប្តី-ប្រពន្ធ
អាជីព
កន្លែងធ្វើការ
ចំនួនបុត្រ

អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នដែលអាចទំនាក់ទំនងបាន


ផ្ទះលេខ
ក្រុម
អគារ
វិថី
ឃុំ/សង្កាត់
ស្រុក/ខណ្ឌ
ខេត្ត/ក្រុង *
លេខប្រៃសណីយ៍
ទូរស័ព្ទនៅផ្ទះ
ទូរស័ព្ទដៃ *

បុគ្គលដែលអាចទំនាក់ទំនងបន្ទាន់


ឈ្មោះ-ត្រកូល *
កន្លែងស្នាក់នៅ
ទូរស័ព្ទលេខ *
ត្រូវជា

ប្រវត្តិការសិក្សាខ្ពស់បំផុត


កម្រិតការសិក្សា *
ចប់ឆ្នាំ *
ឈ្មោះស្ថាប័នសិក្សា *
សញ្ញាប័ត្រដែលទទួលបាន *
GPA *
មហាវិទ្យាល័យ/ជំនាញ *
សកម្មភាពដែលធ្លាប់ចូលរួមកំឡុងពេលសិក្សា

ប្រវត្តិការងារ (រៀបពីការងារចុងក្រោយបង្អស់)

កន្លែងធ្វើការ
រយ:ពេលធ្វើការងារ
តំណែង
ទំនួលខុសត្រូវ
ប្រាក់ខែ
ហេតុផលដែលលាឈប់

ចំណេះដឹងខាងភាសាផ្សេងៗ

ជំនាញ
ភាសាថៃ *
ភាសអង់គ្លេស *
និយាយ

អាន
សរសេរ
ភាសាផ្សេងៗ

បើកបរឡាន Forklift

ស្ថានភាព *
បាន
មិនបាន

សមត្ថភាពនិងជំនាញពិសេសផ្សេងៗ


ឯកសារបន្ថែម ដូចជា ឯកសារលទ្ធផលការងារ/វិញ្ញាបនប័ត្រផ្សេងៗ ( អាច Upload Fileបានតែមួយ សូមមេត្តាបញ្ចូលឯកសារជា File តែមួយ )

*** ការបន្ថែមឯកសារផ្សេងៗ ព្រមទាំងរូបថតគ្រប់ នឹងទទួលបានការពិចារណាពិសេស